• ON AIR
  • स्टेशन सुभारम्भ

कार्यक्रम तालिका

सबै

स्टेशन सुभारम्भ 04:55 am - 05:00 am
आध्यमत्मिक ज्योती 05:00 am - 05:30 am
नेपाली खवर (NRN) 05:30 am - 06:00 am
साझा खवर (CIN) 06:00 am - 06:30 am
तिफदी समाचार 07:00 am - 07:30 am
राष्ट्रिय गितहरु 07:30 am - 08:00 am
नेपाल खवर (उज्यालो) 08:00 am - 08:15 am
बदलिदो नेपाल 08:15 am - 09:00 am
नेपाल खवर (उज्यालो) 09:00 am - 09:15 am
आधुनिक गितहरु 09:15 am - 10:00 am
लोक संगम (प्रशान्त हायू) 10:00 am - 11:00 am
तिफदी समाचार By Rajeeb 11:00 am - 11:15 am
पप,आधुनिक गितहरु 11:15 am - 12:00 pm
नेपाल खबर (उज्यालो) 12:00 pm - 12:15 pm
कार्यक्रम सिने सन्सार (प्रशान्त हायू) 12:15 pm - 1:00 pm
टिफिन टाईम 1:00 pm - 2:00 pm
तिफदी समाचार 2:00 pm - 2:15 pm
हिन्दी गितहरु 2:15 pm - 3:00 pm
नेपाल खबर (उज्यालो) 3:00 pm - 3:15 pm
फिल्मी गितहरु 3:15 pm - 4:00 pm
SMS_कार्यक्रम लोक लहरी (प्रशान्त हायूको साथमा) 4:00 pm - 5:00 pm
स्थानीय समाचार 5:00 pm - 5:15 pm
माइतीको सन्देश (उज्यालो) 5:20 pm - 6:00 pm
उज्यालो न्यूज 6:00 pm - 6:15 pm
विज्ञापन 6:15 pm - 6:30 pm
आलिदेखि थालि सम्म 6:30 pm - 7:00 pm
तिफदी समाचार 7:00 pm - 7:30 pm
साझा खवर (CIN) 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण (उज्यालो) 8:00 pm - 8:30 pm
स्टेशन सुभारम्भ 04:55 am - 05:00 am
आध्यमत्मिक ज्योती 05:00 am - 05:30 am
नेपाली खवर (NRN) 05:30 am - 06:00 am
साझा खवर (CIN) 06:00 am - 06:30 am
तिफदी समाचार 07:00 am - 07:30 am
राष्ट्रिय गितहरु 07:30 am - 08:00 am
नेपाल खवर (उज्यालो) 08:00 am - 08:15 am
बदलिदो नेपाल 08:15 am - 09:00 am
नेपाल खवर (उज्यालो) 09:00 am - 09:15 am
आधुनिक गितहरु 09:15 am - 10:00 am
लोक संगम 10:00 am - 11:00 am
तिफदी समाचार 11:00 am - 11:15 am
पप,आधुनिक गितहरु 11:15 am - 12:00 pm
नेपाल खबर (उज्यालो) 12:00 pm - 12:15 pm
कार्यक्रम सिने सन्सार (प्रशान्त हायू) 12:15 pm - 1:00 pm
टिफिन टाईम 1:00 pm - 2:00 pm
तिफदी समाचार 2:00 pm - 2:15 pm
हिन्दी गितहरु 2:15 pm - 3:00 pm
नेपाल खबर (उज्यालो) 3:00 pm - 3:15 pm
फिल्मी गितहरु 3:15 pm - 4:00 pm
कार्यक्रम लोक लहरी (प्रशान्त हायूको साथमा) 4:00 pm - 5:00 pm
स्थानीय समाचार 5:00 pm - 5:15 pm
हाम्रो नेपाल,राम्रो नेपाल 5:20 pm - 6:00 pm
उज्यालो न्यूज 6:00 pm - 6:15 pm
पुराना लोक गितहरु 6:15 pm - 7:00 pm
तिफदी समाचार 7:00 pm - 7:30 pm
साझा खवर (CIN) 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण (उज्यालो) 8:00 pm - 8:30 pm
स्टेशन सुभारम्भ 04:55 am - 05:00 am
आध्यमत्मिक ज्योती 05:00 am - 05:30 am
नेपाली खवर (NRN) 05:30 am - 06:00 am
साझा खवर (CIN) 06:00 am - 06:30 am
तिफदी समाचार 07:00 am - 07:30 am
राष्ट्रिय गितहरु 07:30 am - 08:00 am
नेपाल खवर (उज्यालो) 08:00 am - 08:15 am
देश-परदेश 08:15 am - 09:00 am
नेपाल खवर (उज्यालो) 09:00 am - 09:15 am
आधुनिक गितहरु 09:15 am - 10:00 am
लोक संगम 10:00 am - 11:00 am
तिफदी समाचार 11:00 am - 11:15 am
पप,आधुनिक गितहरु 11:15 am - 12:00 pm
नेपाल खबर (उज्यालो) 12:00 pm - 12:15 pm
कार्यक्रम सिने सन्सार (प्रशान्त हायू) 12:15 pm - 1:00 pm
टिफिन टाईम 1:00 pm - 2:00 pm
तिफदी समाचार 2:00 pm - 2:15 pm
हिन्दी गितहरु 2:15 pm - 3:00 pm
नेपाल खबर (उज्यालो) 3:00 pm - 3:15 pm
फिल्मी गितहरु 3:15 pm - 4:00 pm
कार्यक्रम लोक लहरी (प्रशान्त हायूको साथमा) 4:00 pm - 5:00 pm
स्थानीय समाचार 5:00 pm - 5:15 pm
विज्ञापन 5:15 pm - 5:30 pm
बाल सन्सार 5:30 pm - 6:00 pm
उज्यालो न्यूज 6:00 pm - 6:15 pm
विज्ञापन 6:15 pm - 6:30 pm
रेडक्रस कार्यक्रम 6:30 pm - 7:00 pm
तिफदी समाचार 7:00 pm - 7:30 pm
साझा खवर (CIN) 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण (उज्यालो) 8:00 pm - 8:30 pm
स्टेशन सुभारम्भ 04:55 am - 05:00 am
आध्यमत्मिक ज्योती 05:00 am - 05:30 am
नेपाली खवर (NRN) 05:30 am - 06:00 am
साझा खवर (CIN) 06:00 am - 06:30 am
तिफदी समाचार 07:00 am - 07:30 am
राष्ट्रिय गितहरु 07:30 am - 08:00 am
नेपाल खवर (उज्यालो) 08:00 am - 08:15 am
विज्ञापन 08:15 am - 08:30 am
आलिदेखी थालीसम्म 08:30 am - 09:00 am
नेपाल खवर (उज्यालो) 09:00 am - 09:15 am
आधुनिक गितहरु 09:15 am - 10:00 am
लोक संगम 10:00 am - 11:00 am
तिफदी समाचार 11:00 am - 11:15 am
पप,आधुनिक गितहरु 11:15 am - 12:00 pm
नेपाल खबर (उज्यालो) 12:00 pm - 12:15 pm
कार्यक्रम सिने सन्सार (प्रशान्त हायू) 12:15 pm - 1:00 pm
टिफिन टाईम 1:00 pm - 2:00 pm
तिफदी समाचार 2:00 pm - 2:15 pm
हिन्दी गितहरु 2:15 pm - 3:00 pm
नेपाल खबर (उज्यालो) 3:00 pm - 3:15 pm
फिल्मी गितहरु 3:15 pm - 4:00 pm
कार्यक्रम लोक लहरी (प्रशान्त हायूको साथमा) 4:00 pm - 5:00 pm
स्थानीय समाचार 5:00 pm - 5:15 pm
जनजाति गितहरु 5:15 pm - 6:00 pm
उज्यालो न्यूज 6:00 pm - 6:15 pm
विज्ञापन 6:15 pm - 6:30 pm
स्थानीय रेडक्रस कार्यक्रम 6:30 pm - 7:00 pm
तिफदी समाचार 7:00 pm - 7:30 pm
साझा खवर (CIN) 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण (उज्यालो) 8:00 pm - 8:30 pm
स्टेशन सुभारम्भ 04:55 am - 05:00 am
आध्यमत्मिक ज्योती 05:00 am - 05:30 am
नेपाली खवर (NRN) 05:30 am - 06:00 am
साझा खवर (CIN) 06:00 am - 06:30 am
तिफदी समाचार 07:00 am - 07:30 am
राष्ट्रिय गितहरु 07:30 am - 08:00 am
नेपाल खवर (उज्यालो) 08:00 am - 08:15 am
पानी र सरसफाई 08:15 am - 09:00 am
नेपाल खवर (उज्यालो) 09:00 am - 09:15 am
आधुनिक गितहरु 09:15 am - 10:00 am
लोक संगम 10:00 am - 11:00 am
तिफदी समाचार 11:00 am - 11:15 am
पप,आधुनिक गितहरु 11:15 am - 12:00 pm
नेपाल खबर (उज्यालो) 12:00 pm - 12:15 pm
कार्यक्रम सिने सन्सार (प्रशान्त हायू) 12:15 pm - 1:00 pm
टिफिन टाईम 1:00 pm - 2:00 pm
तिफदी समाचार 2:00 pm - 2:15 pm
हिन्दी गितहरु 2:15 pm - 3:00 pm
नेपाल खबर (उज्यालो) 3:00 pm - 3:15 pm
फिल्मी गितहरु 3:15 pm - 4:00 pm
लोक लहरी (प्रशान्तको साथमा) 4:00 pm - 5:00 pm
स्थानीय समाचार (मन्जु मगर) 5:00 pm - 5:15 pm
जनजाति गितहरु 5:15 pm - 6:00 pm
उज्यालो न्यूज 6:00 pm - 6:15 pm
पुराना लोक गितहरु 6:15 pm - 7:00 pm
तिफदी समाचार 7:00 pm - 7:30 pm
साझा खवर (CIN) 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण (उज्यालो) 8:00 pm - 8:30 pm
स्टेशन सुभारम्भ 04:55 am - 05:00 am
आध्यमत्मिक ज्योती 05:00 am - 05:30 am
नेपाली खवर (NRN) 05:30 am - 06:00 am
साझा खवर (CIN) 06:00 am - 06:30 am
तिफदी समाचार 07:00 am - 07:30 am
राष्ट्रिय गितहरु 07:30 am - 08:00 am
नेपाल खवर (उज्यालो) 08:00 am - 08:15 am
बदलिदो नेपाल 08:15 am - 09:00 am
लोक लहरी (प्रशान्तको साथमा dohori competition) 09:00 am - 10:00 am
आधुनिक गितहरु 09:15 am - 10:00 am
लोक संगम 10:00 am - 11:00 am
तिफदी समाचार 11:00 am - 11:15 am
पप,आधुनिक गितहरु 11:15 am - 12:00 pm
नेपाल खबर (उज्यालो) 12:00 pm - 12:15 pm
कार्यक्रम सिने सन्सार (प्रशान्त हायू) 12:15 pm - 1:00 pm
टिफिन टाईम 1:00 pm - 2:00 pm
तिफदी समाचार 2:00 pm - 2:15 pm
हिन्दी गितहरु 2:15 pm - 3:00 pm
नेपाल खबर (उज्यालो) 3:00 pm - 3:15 pm
फिल्मी गितहरु 3:15 pm - 4:00 pm
कार्यक्रम लोक लहरी (प्रशान्त हायूको साथमा) Dohori Competition 4:00 pm - 5:00 pm
स्थानीय समाचार 5:00 pm - 5:15 pm
हाम्रो नेपाल,राम्रो नेपाल 5:20 pm - 6:00 pm
उज्यालो न्यूज 6:00 pm - 6:15 pm
विज्ञापन 6:15 pm - 6:30 pm
हाम्रो समुदाय हाम्रो विकास 6:30 pm - 7:00 pm
तिफदी समाचार 7:00 pm - 7:30 pm
साझा खवर (CIN) 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण (उज्यालो) 8:00 pm - 8:30 pm
स्टेशन सुभारम्भ 04:55 am - 05:00 am
आध्यमत्मिक ज्योती 05:00 am - 05:30 am
नेपाली खवर (NRN) 05:30 am - 06:00 am
साझा खवर (CIN) 06:00 am - 06:30 am
तिफदी समाचार 07:00 am - 07:30 am
राष्ट्रिय गितहरु 07:30 am - 08:00 am
नेपाल खवर (उज्यालो) 08:00 am - 08:15 am
विज्ञापन 08:15 am - 08:30 am
मानवताको लागी हातेमालो 08:30 am - 09:00 am
नेपाल खवर (उज्यालो) 09:00 am - 09:15 am
आधुनिक गितहरु 09:15 am - 10:00 am
लोक संगम (प्रशान्त हायू) 10:00 am - 11:00 am
तिफदी समाचार 11:00 am - 11:15 am
पप,आधुनिक गितहरु 11:15 am - 12:00 pm
नेपाल खबर (उज्यालो) 12:00 pm - 12:15 pm
कार्यक्रम सिने सन्सार (प्रशान्त हायू) 12:15 pm - 1:00 pm
टिफिन टाईम 1:00 pm - 2:00 pm
तिफदी समाचार 2:00 pm - 2:15 pm
हिन्दी गितहरु 2:15 pm - 3:00 pm
नेपाल खबर (उज्यालो) 3:00 pm - 3:15 pm
फिल्मी गितहरु 3:15 pm - 4:00 pm
कार्यक्रम लोक लहरी (प्रशान्त हायूको साथमा) Dohori Competition 4:00 pm - 5:00 pm
स्थानीय समाचार 5:00 pm - 5:15 pm
विज्ञापन 5:15 pm - 5:30 pm
बाल सन्सार 5:30 pm - 6:00 pm
उज्यालो न्यूज 6:00 pm - 6:15 pm
विज्ञापन 6:15 pm - 6:30 pm
आलिदेखि थालि सम्म 6:30 pm - 7:00 pm
तिफदी समाचार 7:00 pm - 7:30 pm
साझा खवर (CIN) 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण (उज्यालो) 8:00 pm - 8:30 pm